Archive

Jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS?

Apache Tomcat to popularny serwer aplikacji Java, który pozwala na uruchamianie aplikacji webowych opartych na technologii Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java Expression Language i Java WebSocket. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS z systemem Linux.

Wymagania wstępne

 • Serwer VPS z systemem Linux (np. LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160)
 • Dostęp do konta root lub użytkownika z uprawnieniami sudo
 • Zainstalowane Java Development Kit (JDK)

Krok 1: Instalacja Java Development Kit (JDK)

Przed instalacją Apache Tomcat musisz upewnić się, że na serwerze zainstalowane jest JDK. Możesz to zrobić, sprawdzając wersję Javy za pomocą poniższego polecenia:

java -version

Jeśli JDK nie jest zainstalowane, możesz je zainstalować, używając poniższego polecenia dla Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install openjdk-11-jdk

Lub dla systemu CentOS/RHEL:

sudo yum install java-11-openjdk-devel

Krok 2: Pobieranie i instalacja Apache Tomcat

Pobierz najnowszą wersję Apache Tomcat ze strony https://tomcat.apache.org/download-90.cgi. Następnie użyj poniższego polecenia, aby pobrać i rozpakować archiwum:

wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.56/bin/apache-tomcat-9.0.56.tar.gz
tar xzf apache-tomcat-9.0.56.tar.gz

Przenieś rozpakowany katalog Apache Tomcat do katalogu /opt:

sudo mv apache-tomcat-9.0.56 /opt/tomcat

Krok 3: Konfiguracja środowiska

Utwórz plik konfiguracyjny środowiska dla Apache Tomcat:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Dodaj następującą zawartość do pliku:

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Zapisz i zamknij plik.

Krok 4: Tworzenie użytkownika Tomcat

Utwórz nowego użytkownika i grupę o nazwie “tomcat”:

sudo useradd -r -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

Następnie zmień właściciela katalogu /opt/tomcat na użytkownika i grupę “tomcat”:

sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat

Krok 5: Uruchamianie serwera Apache Tomcat

Włącz usługę Apache Tomcat, aby uruchomić ją automatycznie podczas uruchamiania systemu:

sudo systemctl enable tomcat

Uruchom serwer Apache Tomcat:

sudo systemctl start tomcat

Sprawdź status usługi:

sudo systemctl status tomcat

Krok 6: Konfiguracja zaporu ogniowej

Jeśli masz aktywną zaporę ogniową, musisz otworzyć port 8080, aby umożliwić dostęp do serwera Apache Tomcat. Dla systemu Ubuntu/Debian użyj polecenia:

sudo ufw allow 8080/tcp

Dla systemu CentOS/RHEL użyj polecenia:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Krok 7: Testowanie serwera Apache Tomcat

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP serwera VPS z portem 8080, na przykład: http://192.168.1.100:8080. Powinieneś zobaczyć stronę powitalną Apache Tomcat.

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś serwer Apache Tomcat na VPS. Teraz możesz zacząć wdrażać swoje aplikacje oparte na technologii Java Servlet, JSP, EL i WebSocket.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer Apache do obsługi SSL na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Apache do obsługi SSL na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo w internecie jest kluczowe. Jednym ze sposobów zabezpieczenia komunikacji między serwerem a klientem jest protokół SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia szyfrowanie danych przesyłanych przez sieć. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować serwer Apache na systemie Ubuntu 20.04, aby obsługiwał połączenia SSL.

Wymagania wstępne

 • System Ubuntu 20.04 z zainstalowanym serwerem Apache.
 • Dostęp do konta użytkownika z uprawnieniami sudo.
 • Zarejestrowana domena wskazująca na Twój serwer.

Krok 1: Instalacja modułu SSL dla Apache

W pierwszej kolejności należy zainstalować moduł SSL dla Apache, który umożliwi obsługę protokołu SSL. Aby to zrobić, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo apt install libapache2-mod-ssl

Po zakończeniu instalacji, aktywuj moduł SSL, wpisując:

sudo a2enmod ssl

Krok 2: Tworzenie certyfikatu SSL

W celu zabezpieczenia połączenia za pomocą protokołu SSL, potrzebny jest certyfikat SSL. Można go uzyskać od dostawcy certyfikatów SSL lub wygenerować samodzielnie (tzw. certyfikat samopodpisany). W tym artykule pokażemy, jak wygenerować certyfikat samopodpisany.

Utwórz katalog, w którym będą przechowywane certyfikaty:

sudo mkdir /etc/apache2/ssl

Następnie wygeneruj certyfikat samopodpisany, wpisując:

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt

Podczas generowania certyfikatu zostaniesz poproszony o podanie danych dotyczących Twojej organizacji. Wypełnij je zgodnie z własnymi preferencjami.

Krok 3: Konfiguracja Apache do obsługi SSL

Teraz należy skonfigurować Apache, aby obsługiwał połączenia SSL. Otwórz plik konfiguracyjny domyślnej strony Apache:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Dodaj następujące linie w sekcji <VirtualHost *:80>:

<VirtualHost *:443>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName twoja-domena.pl
  DocumentRoot /var/www/html

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key

  <Directory /var/www/html>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Zamień twoja-domena.pl na swoją zarejestrowaną domenę. Następnie zapisz i zamknij plik.

Krok 4: Restart Apache i testowanie konfiguracji

Aby zastosować zmiany, należy zrestartować serwer Apache:

sudo systemctl restart apache2

Teraz możesz przetestować konfigurację, wpisując w przeglądarce adres swojej domeny z protokołem HTTPS, np. https://twoja-domena.pl. Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinieneś zobaczyć swoją stronę zabezpieczoną protokołem SSL (pamiętaj, że przeglądarka może wyświetlić ostrzeżenie o niezaufanym certyfikacie, ponieważ używamy certyfikatu samopodpisanego).

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak skonfigurować serwer Apache do obsługi SSL na systemie Ubuntu 20.04. Dzięki temu Twoja strona będzie zabezpieczona przed atakami i szpiegowaniem danych przesyłanych przez sieć. Pamiętaj jednak, że certyfikat samopodpisany nie jest odpowiedni dla stron produkcyjnych, dlatego zalecamy skorzystanie z certyfikatów SSL od zaufanych dostawców.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak używać Apache JMeter do testowania wydajności strony internetowej?

Jak używać Apache JMeter do testowania wydajności strony internetowej?

Wstęp

Testowanie wydajności strony internetowej to niezbędny element procesu wytwarzania oprogramowania. Pozwala ono na sprawdzenie, jak dana strona radzi sobie z obciążeniem oraz czy działa poprawnie w różnych warunkach. Jednym z narzędzi, które umożliwia przeprowadzenie takich testów, jest Apache JMeter.

Czym jest Apache JMeter?

Apache JMeter to narzędzie do testowania wydajności aplikacji internetowych. Pozwala ono na symulowanie obciążenia na serwerze oraz monitorowanie jego pracy. JMeter umożliwia przeprowadzenie testów pod kątem różnych scenariuszy, co pozwala na dokładne sprawdzenie wydajności aplikacji.

Jak używać Apache JMeter?

Aby przeprowadzić test wydajności strony internetowej za pomocą Apache JMeter, należy wykonać kilka kroków.

1. Pobierz i zainstaluj Apache JMeter na swoim komputerze.

2. Uruchom program i dodaj nowy projekt.

3. Dodaj grupę użytkowników, która będzie symulować obciążenie na serwerze.

4. Utwórz scenariusz testowy, który będzie symulował działanie użytkowników na stronie internetowej.

5. Skonfiguruj ustawienia testu, takie jak liczba użytkowników, czas trwania testu oraz częstotliwość żądań.

6. Uruchom test i obserwuj wyniki.

Podsumowanie

Apache JMeter to narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie testów wydajności strony internetowej. Dzięki niemu można sprawdzić, jak dana strona radzi sobie z obciążeniem oraz czy działa poprawnie w różnych warunkach. Aby skutecznie używać Apache JMeter, należy wykonać kilka kroków, takich jak dodanie grupy użytkowników czy skonfigurowanie ustawień testu. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak skonfigurować serwer HTTP Apache jako serwer proxy dla serwera Nginx?

Jak skonfigurować serwer HTTP Apache jako serwer proxy dla serwera Nginx?

Wstęp

Serwery HTTP Apache i Nginx to dwa popularne serwery internetowe, wykorzystywane do hostowania stron internetowych i aplikacji. Oba serwery mają swoje zalety i wady, dlatego często stosuje się je razem, wykorzystując jednego jako serwer proxy dla drugiego. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować serwer HTTP Apache jako serwer proxy dla serwera Nginx.

Konfiguracja serwera Nginx

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie serwera Nginx. W pliku konfiguracyjnym dodajemy sekcję “server”, w której określamy adres IP i port serwera Apache, który będzie działał jako serwer proxy. Poniżej przedstawiam przykładową konfigurację:


server {
  listen 80;
  server_name example.com;
 
  location / {
    proxy_pass http://IP_adres_serwera_Apache:80;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }
}

W powyższym przykładzie adres IP serwera Apache został określony jako “IP_adres_serwera_Apache”. Należy go zastąpić rzeczywistym adresem IP serwera Apache.

Konfiguracja serwera Apache

Następnie należy skonfigurować serwer Apache, aby działał jako serwer proxy. W pliku konfiguracyjnym dodajemy sekcję “ProxyPass” i “ProxyPassReverse”, które określają, do jakiego serwera i portu mają być przekierowane żądania. Poniżej przedstawiam przykładową konfigurację:  ServerName example.com
  ProxyRequests Off
  
    Order deny,allow
    Allow from all
  
  ProxyPass / http://IP_adres_serwera_Nginx/
  ProxyPassReverse / http://IP_adres_serwera_Nginx/

W powyższym przykładzie adres IP serwera Nginx został określony jako “IP_adres_serwera_Nginx”. Należy go zastąpić rzeczywistym adresem IP serwera Nginx.

Testowanie konfiguracji

Po skonfigurowaniu serwera Apache jako serwera proxy dla serwera Nginx, należy przetestować konfigurację. Można to zrobić, wpisując adres URL strony internetowej hostowanej na serwerze Nginx w przeglądarce internetowej. Jeśli strona internetowa zostanie wyświetlona poprawnie, oznacza to, że konfiguracja jest poprawna.

Podsumowanie

Skonfigurowanie serwera HTTP Apache jako serwera proxy dla serwera Nginx może być korzystne w niektórych przypadkach. Dzięki temu można wykorzystać zalety obu serwerów i zoptymalizować działanie aplikacji internetowych. Konfiguracja jest dość prosta i wymaga jedynie dodania kilku linii kodu do plików konfiguracyjnych serwerów. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak zintegrować serwer HTTP Apache z serwerem Tomcat?

Jak zintegrować serwer HTTP Apache z serwerem Tomcat?

Wprowadzenie

Serwer HTTP Apache i serwer aplikacji Tomcat są dwoma odrębnymi serwerami, które często są używane razem do hostowania aplikacji internetowych. Apache jest serwerem HTTP, który służy do obsługi żądań HTTP i dostarczania stron internetowych. Tomcat natomiast jest serwerem aplikacji, który umożliwia uruchamianie aplikacji napisanych w języku Java. Integracja tych dwóch serwerów jest często wymagana, aby umożliwić dostęp do aplikacji Java przez protokół HTTP.

Krok 1: Instalacja serwera Apache i serwera Tomcat

Pierwszym krokiem jest instalacja serwera Apache i serwera Tomcat na serwerze. Można to zrobić ręcznie lub używając narzędzi do zarządzania pakietami, takich jak apt-get na systemie Ubuntu lub yum na systemie CentOS.

Krok 2: Konfiguracja serwera Tomcat

Następnym krokiem jest skonfigurowanie serwera Tomcat, aby działał jako serwer aplikacji dla aplikacji Java. Można to zrobić, edytując plik konfiguracyjny server.xml znajdujący się w katalogu conf w katalogu głównym Tomcat. W tym pliku należy dodać definicję kontekstu aplikacji, która wskazuje na plik WAR, który ma być uruchomiony.

Krok 3: Konfiguracja serwera Apache

Następnie należy skonfigurować serwer Apache, aby przekierowywał żądania HTTP do serwera Tomcat. Można to zrobić, dodając moduł mod_jk do konfiguracji Apache. Moduł ten umożliwia Apache przekazywanie żądań HTTP do serwera Tomcat, który obsługuje aplikacje Java.

Krok 4: Testowanie integracji

Ostatecznie, należy przetestować integrację, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Można to zrobić, wpisując adres URL aplikacji Java w przeglądarce internetowej. Jeśli wszystko działa poprawnie, powinno pojawić się okno logowania do aplikacji.

Podsumowanie

Integracja serwera HTTP Apache z serwerem aplikacji Tomcat jest niezbędna, aby umożliwić dostęp do aplikacji Java przez protokół HTTP. Aby to zrobić, należy skonfigurować serwer Tomcat, aby działał jako serwer aplikacji dla aplikacji Java, a następnie skonfigurować serwer Apache, aby przekazywał żądania HTTP do serwera Tomcat. Po wykonaniu tych kroków, można przetestować integrację, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy dla aplikacji webowych?

Jak skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy dla aplikacji webowych?

Wstęp

Serwer Apache to jeden z najpopularniejszych serwerów HTTP na świecie. Jedną z jego zalet jest możliwość skonfigurowania go jako serwer proxy dla aplikacji webowych. W tym artykule opiszemy, jak skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy dla aplikacji webowych.

Konfiguracja serwera Apache jako serwera proxy

Aby skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy, należy dodać odpowiednie dyrektywy do pliku konfiguracyjnego serwera. Plik konfiguracyjny serwera Apache to plik httpd.conf lub apache2.conf, w zależności od wersji serwera Apache.

Poniżej przedstawiamy przykładową konfigurację serwera Apache jako serwera proxy dla aplikacji webowej:


LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ProxyRequests Off
  ProxyPreserveHost On
  <Proxy *>
    Order deny,allow
    Allow from all
  </Proxy>
  ProxyPass / http://localhost:8080/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
</VirtualHost>

Powyższa konfiguracja definiuje wirtualny host dla domeny example.com. Dyrektywa ProxyRequests Off wyłącza możliwość przekazywania żądań proxy przez serwer Apache. Dyrektywa ProxyPreserveHost On zachowuje oryginalną nazwę hosta w nagłówku żądania HTTP. Dyrektywa <Proxy *> definiuje, że wszystkie żądania będą przekazywane przez serwer proxy. Dyrektywy ProxyPass i ProxyPassReverse definiują, że wszystkie żądania dla ścieżki / będą przekazywane na adres http://localhost:8080/.

Podsumowanie

Konfiguracja serwera Apache jako serwera proxy dla aplikacji webowych jest stosunkowo prosta. Wymaga dodania odpowiednich dyrektyw do pliku konfiguracyjnego serwera. Dzięki temu można przekazywać żądania HTTP przez serwer proxy, co może być przydatne w przypadku, gdy aplikacja webowa działa na innej maszynie lub w innej sieci. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak używać serwera HTTP Apache jako serwera proxy odwrotnego z wykorzystaniem rozszerzenia mod_proxy

Jak używać serwera HTTP Apache jako serwera proxy odwrotnego z wykorzystaniem rozszerzenia mod_proxy

Wstęp

Serwer HTTP Apache to jeden z najpopularniejszych serwerów internetowych na świecie. Jednym z jego wielu modułów jest mod_proxy, który umożliwia użytkownikom wykorzystanie Apache jako serwera proxy odwrotnego. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny z wykorzystaniem modułu mod_proxy.

Konfiguracja serwera Apache jako serwera proxy odwrotnego

Aby skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny, należy wprowadzić kilka zmian w pliku konfiguracyjnym Apache. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny:


# Włącz moduł proxy
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

# Włącz moduł proxy_http
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

# Skonfiguruj serwer proxy odwrotny
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On

# Przekieruj ruch na serwer proxy odwrotny
ProxyPass / http://adres_serwera_docelowego/
ProxyPassReverse / http://adres_serwera_docelowego/

Powyższy kod wprowadza kilka zmian w pliku konfiguracyjnym Apache. Najważniejsze z nich to:

– Włączenie modułu proxy i proxy_http
– Wyłączenie opcji ProxyRequests
– Włączenie opcji ProxyPreserveHost
– Skonfigurowanie przekierowania ruchu na serwer proxy odwrotny za pomocą ProxyPass i ProxyPassReverse

Po wprowadzeniu powyższych zmian w pliku konfiguracyjnym Apache, serwer Apache będzie działał jako serwer proxy odwrotny. Wszystkie żądania kierowane na adres serwera Apache będą przekierowywane na adres serwera docelowego.

Zalety korzystania z serwera proxy odwrotnego

Korzystanie z serwera proxy odwrotnego ma wiele zalet. Oto niektóre z nich:

– Zwiększenie bezpieczeństwa – serwer proxy odwrotny może działać jako brama ochronna między klientami a serwerami docelowymi, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.
– Optymalizacja wydajności – serwer proxy odwrotny może działać jako cache, co pozwala na szybsze przetwarzanie żądań i zmniejszenie obciążenia serwerów docelowych.
– Kontrola dostępu – serwer proxy odwrotny może działać jako filtr, który blokuje niepożądane żądania i chroni serwery docelowe przed atakami.

Podsumowanie

Serwer HTTP Apache to potężne narzędzie, które można wykorzystać jako serwer proxy odwrotny. Dzięki modułowi mod_proxy można skonfigurować serwer Apache jako bramę ochronną, cache lub filtr. W tym artykule omówiliśmy, jak skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny z wykorzystaniem modułu mod_proxy. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04

Wprowadzenie

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP na świecie. Jest on dostępny na większości systemów operacyjnych, w tym na Ubuntu 20.04. Wirtualne hosty pozwalają na hostowanie wielu stron internetowych na jednym serwerze. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04.

Krok 1 – Instalacja Apache

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie Apache na Ubuntu 20.04. Można to zrobić za pomocą następującej komendy w terminalu:

sudo apt update
sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache, można sprawdzić jego status za pomocą komendy:

sudo systemctl status apache2

Krok 2 – Konfiguracja wirtualnych hostów

Aby skonfigurować wirtualne hosty, należy utworzyć nowy plik konfiguracyjny dla każdej strony internetowej. Można to zrobić w katalogu /etc/apache2/sites-available. W tym przykładzie utworzymy wirtualny host dla strony o nazwie “example.com”.

Najpierw utwórzmy plik konfiguracyjny dla “example.com”:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/example.com.conf

W pliku konfiguracyjnym dodajemy następujący kod:


  ServerAdmin admin@example.com
  ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Powyższy kod definiuje wirtualny host dla strony “example.com”. Szczegóły konfiguracji:

– ServerAdmin: Adres e-mail administratora strony
– ServerName: Nazwa domeny strony
– ServerAlias: Alias domeny (opcjonalnie)
– DocumentRoot: Ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki strony
– ErrorLog: Ścieżka do pliku dziennika błędów
– CustomLog: Ścieżka do pliku dziennika dostępu

Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego, należy go aktywować za pomocą komendy:

sudo a2ensite example.com.conf

Następnie należy przeładować konfigurację Apache za pomocą komendy:

sudo systemctl reload apache2

Krok 3 – Konfiguracja DNS

Aby wirtualny host działał poprawnie, należy skonfigurować DNS dla domeny. Można to zrobić w panelu DNS dostawcy usług internetowych. W przypadku testowej konfiguracji można dodać wpis do pliku /etc/hosts na komputerze klienckim:

sudo nano /etc/hosts

Dodajemy następujący wpis:

127.0.0.1 example.com

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy krok po kroku, jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04. Dzięki wirtualnym hostom można hostować wiele stron internetowych na jednym serwerze. Wirtualne hosty pozwalają na lepszą organizację i zarządzanie stronami internetowymi. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak skonfigurować serwer Apache na VPS Ubuntu lub Debian

Jak skonfigurować serwer Apache na VPS Ubuntu lub Debian

Krok 1: Instalacja Apache

Aby zainstalować serwer Apache na VPS z systemem Ubuntu lub Debian, należy uruchomić terminal i wykonać poniższe polecenie:

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Po zakończeniu instalacji, należy sprawdzić, czy Apache został poprawnie zainstalowany, wpisując w przeglądarce adres IP serwera lub domenę, przypisaną do serwera. Powinna pojawić się strona powitalna Apache.

Krok 2: Konfiguracja Firewalla

Aby umożliwić dostęp do serwera Apache z zewnątrz, należy otworzyć port 80 w firewallu. W przypadku systemu Ubuntu, można skorzystać z narzędzia UFW (Uncomplicated Firewall) i wykonać poniższe polecenie:

sudo ufw allow 80/tcp

W przypadku systemu Debian, należy zainstalować pakiet iptables-persistent i skonfigurować regułę otwierającą port 80:

sudo apt-get update
sudo apt-get install iptables-persistent
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo netfilter-persistent save

Krok 3: Konfiguracja Virtual Hosts

Virtual Hosts umożliwiają hostowanie wielu stron na jednym serwerze Apache. Aby dodać nowy Virtual Host, należy utworzyć plik konfiguracyjny w katalogu /etc/apache2/sites-available/ o nazwie [nazwa-strony].conf i dodać do niego poniższy kod:

<VirtualHost *:80>
  ServerName www.[nazwa-strony].com
  ServerAlias [nazwa-strony].com
  DocumentRoot /var/www/[nazwa-strony]/public_html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/[nazwa-strony]-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/[nazwa-strony]-access.log combined
</VirtualHost>

Następnie należy utworzyć katalog [nazwa-strony] w katalogu /var/www/ i umieścić w nim pliki strony internetowej.

Aby aktywować Virtual Host, należy wykonać polecenie:

sudo a2ensite [nazwa-strony].conf

Po wykonaniu powyższych kroków, należy zrestartować serwer Apache, wpisując polecenie:

sudo service apache2 restart

Krok 4: Konfiguracja SSL

Aby umożliwić bezpieczne połączenie z serwerem Apache, można skonfigurować protokół SSL. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe polecenia:

sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart

Następnie należy wygenerować certyfikat SSL, korzystając z narzędzia Certbot:

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-apache

Po zainstalowaniu Certbota, można wygenerować certyfikat SSL dla domeny, wykonując polecenie:

sudo certbot --apache -d [nazwa-strony].com

W trakcie instalacji należy podać adres e-mail oraz zaakceptować warunki korzystania z usługi Let’s Encrypt.

Po wykonaniu powyższych kroków, serwer Apache będzie skonfigurowany i gotowy do hostowania stron internetowych.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta