Jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS?

Apache Tomcat to popularny serwer aplikacji Java, który pozwala na uruchamianie aplikacji webowych opartych na technologii Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java Expression Language i Java WebSocket. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS z systemem Linux.

Wymagania wstępne

  • Serwer VPS z systemem Linux (np. LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160)
  • Dostęp do konta root lub użytkownika z uprawnieniami sudo
  • Zainstalowane Java Development Kit (JDK)

Krok 1: Instalacja Java Development Kit (JDK)

Przed instalacją Apache Tomcat musisz upewnić się, że na serwerze zainstalowane jest JDK. Możesz to zrobić, sprawdzając wersję Javy za pomocą poniższego polecenia:

java -version

Jeśli JDK nie jest zainstalowane, możesz je zainstalować, używając poniższego polecenia dla Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install openjdk-11-jdk

Lub dla systemu CentOS/RHEL:

sudo yum install java-11-openjdk-devel

Krok 2: Pobieranie i instalacja Apache Tomcat

Pobierz najnowszą wersję Apache Tomcat ze strony https://tomcat.apache.org/download-90.cgi. Następnie użyj poniższego polecenia, aby pobrać i rozpakować archiwum:

wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.56/bin/apache-tomcat-9.0.56.tar.gz
tar xzf apache-tomcat-9.0.56.tar.gz

Przenieś rozpakowany katalog Apache Tomcat do katalogu /opt:

sudo mv apache-tomcat-9.0.56 /opt/tomcat

Krok 3: Konfiguracja środowiska

Utwórz plik konfiguracyjny środowiska dla Apache Tomcat:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Dodaj następującą zawartość do pliku:

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Zapisz i zamknij plik.

Krok 4: Tworzenie użytkownika Tomcat

Utwórz nowego użytkownika i grupę o nazwie “tomcat”:

sudo useradd -r -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

Następnie zmień właściciela katalogu /opt/tomcat na użytkownika i grupę “tomcat”:

sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat

Krok 5: Uruchamianie serwera Apache Tomcat

Włącz usługę Apache Tomcat, aby uruchomić ją automatycznie podczas uruchamiania systemu:

sudo systemctl enable tomcat

Uruchom serwer Apache Tomcat:

sudo systemctl start tomcat

Sprawdź status usługi:

sudo systemctl status tomcat

Krok 6: Konfiguracja zaporu ogniowej

Jeśli masz aktywną zaporę ogniową, musisz otworzyć port 8080, aby umożliwić dostęp do serwera Apache Tomcat. Dla systemu Ubuntu/Debian użyj polecenia:

sudo ufw allow 8080/tcp

Dla systemu CentOS/RHEL użyj polecenia:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Krok 7: Testowanie serwera Apache Tomcat

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP serwera VPS z portem 8080, na przykład: http://192.168.1.100:8080. Powinieneś zobaczyć stronę powitalną Apache Tomcat.

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś serwer Apache Tomcat na VPS. Teraz możesz zacząć wdrażać swoje aplikacje oparte na technologii Java Servlet, JSP, EL i WebSocket.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Tags: , , , ,