Regulamin ogólny

Warunki świadczenia usług

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu IQHost
 2. Usługodawcą i Administratorem serwisu IQHost jest IQgroup, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4/71 45-828 Opole, NIP PL9910389442 – zwana w dalszej części Regulaminu „IQHost”.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu IQHost.
 4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający IQHost świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta IQHost lub formularza dostępnego w innych miejscach na stronach WWW IQHost.
 5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownicy korzystając z serwisu IQHost zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
 7. Zawartość serwisu IQHost stanowi własność IQGroup oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
 8. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu IQHost mają prawo przeglądać strony serwisu IQHost oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
 9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 10. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu IQHost, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od IQHost oraz jego ofercie.
 11. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej.

Zakres i rodzaj świadczonych usług.

 1. IQHost świadczy Usługi w następującym zakresie:
  a. rejestracji domen internetowych,
  b. usług hostingowych,
  c. usług hostingu dedykowanego,
  d. usług hostingu VPS (Virtual Private Server)
  e. usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na
  serwerach IQHost
 2. Świadczenie przez IQHost usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym IQHost.
 3. Zamawianie usług świadczonych przez IQHost możliwe jest za pośrednictwem Panelu Klienta IQHost, który umożliwia w szczególności dostęp do:
  a. informacji dotyczących usług hostingowych vps, hostingowych, wirtualnego i hostingu dedykowanego,
  b. informacji dotyczących domen,
  c. terminów ważności wykupionych usług,
  d. kontroli stanu rozliczeń z IQHost,
  e. wglądu i poprawiania danych osobowych.

Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem IQHost.

 1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW IQHost niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową.
 2. IQHost zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

Obowiązek przestrzegania prawa.

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. W przypadku uzyskania przez IQHost informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, IQHost ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron IQHost bez zgody IQHost wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu IQHost zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego IQHost ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
 4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie IQHost będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu IQHost, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do IQHost.
 6. Zawartość serwisu IQHost została przygotowana przez IQHost w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak IQHost nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu IQHost.
 7. Zawartość serwisu IQHost została przygotowana przez IQHost w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak IQHost nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
 8. Zabronione jest korzystanie z serwisu IQHost w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
  a. masowe wysyłanie pakietów do serwisu IQHost,
  b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu IQHost,
  c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu IQHost.
  9. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla IQHost podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu IQHost dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.