Jak skonfigurować serwer Apache na VPS Ubuntu lub Debian

Jak skonfigurować serwer Apache na VPS Ubuntu lub Debian

Jak skonfigurować serwer Apache na VPS Ubuntu lub Debian

Krok 1: Instalacja Apache

Aby zainstalować serwer Apache na VPS z systemem Ubuntu lub Debian, należy uruchomić terminal i wykonać poniższe polecenie:

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Po zakończeniu instalacji, należy sprawdzić, czy Apache został poprawnie zainstalowany, wpisując w przeglądarce adres IP serwera lub domenę, przypisaną do serwera. Powinna pojawić się strona powitalna Apache.

Krok 2: Konfiguracja Firewalla

Aby umożliwić dostęp do serwera Apache z zewnątrz, należy otworzyć port 80 w firewallu. W przypadku systemu Ubuntu, można skorzystać z narzędzia UFW (Uncomplicated Firewall) i wykonać poniższe polecenie:

sudo ufw allow 80/tcp

W przypadku systemu Debian, należy zainstalować pakiet iptables-persistent i skonfigurować regułę otwierającą port 80:

sudo apt-get update
sudo apt-get install iptables-persistent
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo netfilter-persistent save

Krok 3: Konfiguracja Virtual Hosts

Virtual Hosts umożliwiają hostowanie wielu stron na jednym serwerze Apache. Aby dodać nowy Virtual Host, należy utworzyć plik konfiguracyjny w katalogu /etc/apache2/sites-available/ o nazwie [nazwa-strony].conf i dodać do niego poniższy kod:

<VirtualHost *:80>
    ServerName www.[nazwa-strony].com
    ServerAlias [nazwa-strony].com
    DocumentRoot /var/www/[nazwa-strony]/public_html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/[nazwa-strony]-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/[nazwa-strony]-access.log combined
</VirtualHost>

Następnie należy utworzyć katalog [nazwa-strony] w katalogu /var/www/ i umieścić w nim pliki strony internetowej.

Aby aktywować Virtual Host, należy wykonać polecenie:

sudo a2ensite [nazwa-strony].conf

Po wykonaniu powyższych kroków, należy zrestartować serwer Apache, wpisując polecenie:

sudo service apache2 restart

Krok 4: Konfiguracja SSL

Aby umożliwić bezpieczne połączenie z serwerem Apache, można skonfigurować protokół SSL. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe polecenia:

sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart

Następnie należy wygenerować certyfikat SSL, korzystając z narzędzia Certbot:

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-apache

Po zainstalowaniu Certbota, można wygenerować certyfikat SSL dla domeny, wykonując polecenie:

sudo certbot --apache -d [nazwa-strony].com

W trakcie instalacji należy podać adres e-mail oraz zaakceptować warunki korzystania z usługi Let’s Encrypt.

Po wykonaniu powyższych kroków, serwer Apache będzie skonfigurowany i gotowy do hostowania stron internetowych.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,