Archive

Jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04?

SSH (Secure Shell) to protokół sieciowy, który pozwala na bezpieczne zarządzanie i przesyłanie danych między komputerami. Serwer SSH jest używany głównie do zdalnego zarządzania serwerami, umożliwiając administratorom bezpieczne logowanie się na serwerze przez terminal tekstowy lub klienta SSH. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04.

1. Instalacja OpenSSH

Pierwszym krokiem w konfiguracji serwera SSH jest zainstalowanie pakietu OpenSSH. OpenSSH to popularna implementacja protokołu SSH, która jest domyślnie dostępna w repozytoriach Ubuntu. Aby zainstalować OpenSSH, otwórz terminal i wprowadź następujące polecenie:

sudo apt update
sudo apt install openssh-server

Po instalacji OpenSSH, serwer SSH zostanie uruchomiony automatycznie. Możesz sprawdzić jego status za pomocą polecenia:

sudo systemctl status ssh

2. Konfiguracja serwera SSH

Teraz, gdy serwer SSH jest zainstalowany, możemy przejść do konfiguracji. Plik konfiguracyjny serwera SSH znajduje się w katalogu /etc/ssh/ i nazywa się sshd_config. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą edytora tekstowego, np. nano:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku konfiguracyjnym możemy zmienić różne ustawienia, takie jak numer portu, na którym serwer SSH będzie nasłuchiwać, czy też wyłączyć logowanie za pomocą hasła. Oto kilka przykładów ustawień, które możemy dostosować:

 • Zmiana portu SSH (domyślnie 22):
Port 2222
 • Wyłączenie logowania za pomocą hasła (zalecane, jeśli używasz kluczy SSH):
PasswordAuthentication no
 • Limitowanie liczby użytkowników, którzy mogą się logować przez SSH:
AllowUsers username1 username2

Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym, zapisz i zamknij plik. Następnie uruchom ponownie serwer SSH, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart ssh

3. Ustawienie zaporu ogniowej

Aby zwiększyć bezpieczeństwo serwera SSH, warto skonfigurować zaporę ogniową. W Ubuntu 20.04 domyślną zaporą ogniową jest UFW (Uncomplicated Firewall). Aby umożliwić ruch SSH przez UFW, wprowadź następujące polecenia:

sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable

Jeśli zmieniłeś port SSH w pliku konfiguracyjnym, upewnij się, że zaktualizujesz także regułę UFW, aby uwzględnić nowy port:

sudo ufw allow 2222/tcp

4. Testowanie połączenia SSH

Teraz, gdy serwer SSH jest skonfigurowany, możemy przetestować połączenie. Aby to zrobić, użyj polecenia ssh z innego komputera w sieci:

ssh username@your_server_ip

Jeśli połączenie jest udane, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła użytkownika. Po zalogowaniu się, powinieneś mieć dostęp do zdalnego terminala serwera.

Gratulacje! Teraz wiesz, jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04. Pamiętaj, że utrzymanie serwera SSH zaktualizowanego oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa, takich jak używanie kluczy SSH zamiast haseł, jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa serwera.

Jeśli szukasz wysokiej jakości usług hostingowych, sprawdź ofertę iqhost.pl. Oferujemy różne pakiety hostingu, takie jak shared hosting (pakiety HS5, HS50, HS100), hosting ecommerce (pakiety HE20, HE50, HE100), hosting reseller (HR50, HR100, HR200), hosting dedykowany (HD50, HD100, HD200) oraz serwery VPS, w tym serwery LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160, serwery KVM Cloud Fast (KF10, KF20, KF40, KF80, KF160) oraz serwery KVM Cloud Storage (KS50, KS100, KS200, KS400, KS800). Wszystkie nasze hostingi opierają się o panel DirectAdmin, co ułatwia zarządzanie stroną. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony iqhost.pl, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04?

OpenSSH to popularny pakiet oprogramowania umożliwiający zdalne zarządzanie serwerami za pomocą protokołu SSH. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04. Przejdziemy przez proces instalacji, konfiguracji oraz testowania połączenia SSH.

Instalacja serwera OpenSSH

Instalacja serwera OpenSSH na Ubuntu 20.04 jest bardzo prosta. Wystarczy użyć menedżera pakietów APT, aby zainstalować pakiet o nazwie “openssh-server”. Otwórz terminal i wpisz poniższe polecenie:

sudo apt update
sudo apt install openssh-server

Po zainstalowaniu pakietu, usługa SSH zostanie automatycznie uruchomiona. Możemy to sprawdzić, wykonując poniższe polecenie:

sudo systemctl status ssh

Jeśli usługa działa poprawnie, zobaczysz informacje o aktywnym statusie:

● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2021-11-22 19:22:30 CET; 2min 15s ago
 Main PID: 12345 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─12345 /usr/sbin/sshd -D

Konfiguracja serwera OpenSSH

Główny plik konfiguracyjny serwera OpenSSH znajduje się w katalogu /etc/ssh/. Aby edytować plik, użyj edytora tekstu, np. nano:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku konfiguracyjnym znajdują się różne opcje, które można dostosować do własnych potrzeb. Oto kilka przykładów:

 • Port: Domyślny port dla połączeń SSH to 22. Aby zmienić port, odkomentuj linię “Port” i ustaw wartość na żądany numer portu.
 • PermitRootLogin: Domyślnie logowanie jako użytkownik root jest dozwolone. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, możemy zakazać logowania jako root, zmieniając wartość na “no”.
 • PasswordAuthentication: Jeśli chcesz wymusić logowanie za pomocą kluczy SSH zamiast haseł, ustaw wartość na “no”.

Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym, zapisz i zamknij plik. Następnie uruchom ponownie usługę SSH, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart ssh

Testowanie połączenia SSH

Aby przetestować połączenie SSH, użyj polecenia ssh z innego komputera lub serwera:

ssh nazwa_użytkownika@adres_IP_serwera

Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, zostaniesz poproszony o podanie hasła użytkownika. Po wpisaniu hasła powinieneś uzyskać dostęp do zdalnego serwera.

Jeśli używasz kluczy SSH, upewnij się, że klucz prywatny jest przechowywany w odpowiednim katalogu na lokalnym komputerze, a klucz publiczny został dodany do pliku ~/.ssh/authorized_keys na zdalnym serwerze.

Podsumowanie

W tym artykule pokazaliśmy, jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04. Teraz możesz zdalnie zarządzać swoim serwerem za pomocą bezpiecznego protokołu SSH. Pamiętaj, aby zawsze utrzymywać swoje oprogramowanie na bieżąco i stosować zalecane praktyki bezpieczeństwa, aby chronić swój serwer przed zagrożeniami.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04

Wstęp

Klucze SSH to jedna z najważniejszych metod uwierzytelniania i zabezpieczania połączeń zdalnych. Dzięki nim można zalogować się na serwer zdalny bez konieczności podawania hasła, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia pracę. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04.

Krok 1: Generowanie kluczy SSH

Aby wygenerować klucze SSH, należy uruchomić terminal i wpisać poniższą komendę:

ssh-keygen -t rsa -b 4096

Następnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy pliku, w którym zostanie zapisany klucz oraz hasła (opcjonalnie). Warto zostawić domyślne ustawienia i po prostu potwierdzić.

Krok 2: Dodanie klucza do agenta SSH

Aby nie musieć podawać hasła przy każdym połączeniu, warto dodać klucz do agenta SSH. W tym celu należy wpisać poniższą komendę:

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Krok 3: Przesłanie klucza na serwer

Aby móc logować się na serwer przy użyciu klucza SSH, należy przesłać go na serwer. W tym celu można wykorzystać komendę:

ssh-copy-id user@remote_host

Gdzie “user” to nazwa użytkownika, a “remote_host” to adres serwera zdalnego. Po wpisaniu tej komendy zostaniemy poproszeni o podanie hasła do serwera, a następnie klucz zostanie przesłany na serwer.

Krok 4: Logowanie na serwer przy użyciu klucza SSH

Po wykonaniu powyższych kroków, możemy zalogować się na serwer przy użyciu klucza SSH. W tym celu należy wpisać komendę:

ssh user@remote_host

Gdzie “user” to nazwa użytkownika, a “remote_host” to adres serwera zdalnego. Teraz powinniśmy zostać zalogowani na serwer bez konieczności podawania hasła.

Podsumowanie

Klucze SSH to bardzo ważne narzędzie w pracy z serwerami zdalnymi. Dzięki nim można zwiększyć bezpieczeństwo połączeń i ułatwić pracę. W tym artykule pokazaliśmy, jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak używać SSH do połączenia się z serwerem zdalnym

Jak używać SSH do połączenia się z serwerem zdalnym

Wstęp

SSH (Secure Shell) to protokół służący do bezpiecznego zdalnego połączenia się z serwerem. Dzięki SSH możemy zarządzać naszym serwerem z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z dostępu internetowego. W tym artykule dowiesz się, jak używać SSH do połączenia się z serwerem zdalnym.

Krok 1: Zainstaluj klienta SSH

Aby korzystać z SSH, musisz zainstalować klienta SSH na swoim komputerze. Klient SSH jest dostępny dla większości systemów operacyjnych, w tym dla systemów Windows, macOS i Linux. Najpopularniejszym klientem SSH jest OpenSSH, który jest dostępny za darmo.

Krok 2: Zaloguj się na serwer SSH

Po zainstalowaniu klienta SSH, możesz zalogować się na serwer SSH. Aby to zrobić, musisz znać adres IP serwera, nazwę użytkownika i hasło. Możesz również skorzystać z klucza SSH, który zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Aby zalogować się na serwer SSH, otwórz terminal lub wiersz polecenia i wpisz następującą komendę:

ssh nazwa_użytkownika@adres_IP_serwera

Następnie wpisz hasło lub skorzystaj z klucza SSH, aby się zalogować.

Krok 3: Zarządzaj serwerem SSH

Po zalogowaniu się na serwer SSH, możesz zarządzać swoim serwerem. Możesz wykonywać różne operacje, takie jak instalowanie oprogramowania, aktualizowanie systemu, przesyłanie plików i wiele innych. Aby wykonać operację, wpisz odpowiednie polecenie w terminalu lub wierszu polecenia.

Podsumowanie

SSH jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce zarządzać swoim serwerem zdalnie. Dzięki SSH możesz bezpiecznie połączyć się ze swoim serwerem i wykonywać różne operacje. W tym artykule przedstawiliśmy kroki, jakie należy podjąć, aby używać SSH do połączenia się z serwerem zdalnym. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta