Archive

Jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04?

OpenSSH to popularny pakiet oprogramowania umożliwiający zdalne zarządzanie serwerami za pomocą protokołu SSH. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04. Przejdziemy przez proces instalacji, konfiguracji oraz testowania połączenia SSH.

Instalacja serwera OpenSSH

Instalacja serwera OpenSSH na Ubuntu 20.04 jest bardzo prosta. Wystarczy użyć menedżera pakietów APT, aby zainstalować pakiet o nazwie “openssh-server”. Otwórz terminal i wpisz poniższe polecenie:

sudo apt update
sudo apt install openssh-server

Po zainstalowaniu pakietu, usługa SSH zostanie automatycznie uruchomiona. Możemy to sprawdzić, wykonując poniższe polecenie:

sudo systemctl status ssh

Jeśli usługa działa poprawnie, zobaczysz informacje o aktywnym statusie:

● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2021-11-22 19:22:30 CET; 2min 15s ago
 Main PID: 12345 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 4915)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─12345 /usr/sbin/sshd -D

Konfiguracja serwera OpenSSH

Główny plik konfiguracyjny serwera OpenSSH znajduje się w katalogu /etc/ssh/. Aby edytować plik, użyj edytora tekstu, np. nano:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku konfiguracyjnym znajdują się różne opcje, które można dostosować do własnych potrzeb. Oto kilka przykładów:

 • Port: Domyślny port dla połączeń SSH to 22. Aby zmienić port, odkomentuj linię “Port” i ustaw wartość na żądany numer portu.
 • PermitRootLogin: Domyślnie logowanie jako użytkownik root jest dozwolone. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, możemy zakazać logowania jako root, zmieniając wartość na “no”.
 • PasswordAuthentication: Jeśli chcesz wymusić logowanie za pomocą kluczy SSH zamiast haseł, ustaw wartość na “no”.

Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym, zapisz i zamknij plik. Następnie uruchom ponownie usługę SSH, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart ssh

Testowanie połączenia SSH

Aby przetestować połączenie SSH, użyj polecenia ssh z innego komputera lub serwera:

ssh nazwa_użytkownika@adres_IP_serwera

Jeśli połączenie zostanie nawiązane poprawnie, zostaniesz poproszony o podanie hasła użytkownika. Po wpisaniu hasła powinieneś uzyskać dostęp do zdalnego serwera.

Jeśli używasz kluczy SSH, upewnij się, że klucz prywatny jest przechowywany w odpowiednim katalogu na lokalnym komputerze, a klucz publiczny został dodany do pliku ~/.ssh/authorized_keys na zdalnym serwerze.

Podsumowanie

W tym artykule pokazaliśmy, jak zainstalować i skonfigurować serwer OpenSSH na Ubuntu 20.04. Teraz możesz zdalnie zarządzać swoim serwerem za pomocą bezpiecznego protokołu SSH. Pamiętaj, aby zawsze utrzymywać swoje oprogramowanie na bieżąco i stosować zalecane praktyki bezpieczeństwa, aby chronić swój serwer przed zagrożeniami.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###