Archive

Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na Ubuntu 20.04?

Wprowadzenie

Serwer proxy odwrotny to serwer, który działa jako pośrednik między klientem a serwerem docelowym. Główną funkcją serwera proxy odwrotnego jest dystrybucja ruchu sieciowego między wiele serwerów docelowych w celu zwiększenia wydajności i niezawodności. Serwer proxy odwrotny może również działać jako zapora sieciowa, chroniąc serwer docelowy przed atakami sieciowymi.

W tym artykule omówimy, jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja Nginx

Pierwszym krokiem jest instalacja serwera Nginx na systemie Ubuntu 20.04. Można to zrobić za pomocą polecenia apt-get:

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

Po zakończeniu instalacji Nginx powinien działać na porcie 80.

Krok 2: Konfiguracja serwera Nginx jako serwera proxy odwrotnego

Aby skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny, należy utworzyć nowy plik konfiguracyjny w katalogu /etc/nginx/conf.d/. Nazwa pliku może być dowolna, ale zaleca się, aby nazwa pliku odzwierciedlała nazwę serwera docelowego.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/proxy.conf

W pliku konfiguracyjnym należy dodać następujące linie:

server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location / {
    proxy_pass http://localhost:8080;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
}

W powyższym przykładzie serwer proxy odwrotny będzie działał na adresie example.com, a serwer docelowy będzie działał na porcie 8080. Proxy_set_header służy do przekazywania nagłówków HTTP między klientem a serwerem docelowym.

Po dodaniu konfiguracji należy sprawdzić, czy nie ma błędów w pliku konfiguracyjnym, a następnie przeprowadzić test konfiguracji:

sudo nginx -t

Jeśli nie ma błędów, należy uruchomić ponownie serwer Nginx, aby załadować nową konfigurację:

sudo systemctl restart nginx

Krok 3: Testowanie serwera proxy odwrotnego

Aby przetestować serwer proxy odwrotny, należy uruchomić serwer docelowy na porcie 8080 i sprawdzić, czy serwer proxy odwrotny działa poprawnie. Można to zrobić za pomocą polecenia curl:

curl http://example.com

Jeśli serwer proxy odwrotny działa poprawnie, powinien zwrócić odpowiedź serwera docelowego.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na systemie Ubuntu 20.04. Serwer proxy odwrotny może zwiększyć wydajność i niezawodność serwerów docelowych poprzez dystrybucję ruchu sieciowego między wiele serwerów. Konfiguracja serwera proxy odwrotnego w Nginx jest łatwa i wymaga tylko kilku kroków. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak używać serwera HTTP Apache jako serwera proxy odwrotnego z wykorzystaniem rozszerzenia mod_proxy

Jak używać serwera HTTP Apache jako serwera proxy odwrotnego z wykorzystaniem rozszerzenia mod_proxy

Wstęp

Serwer HTTP Apache to jeden z najpopularniejszych serwerów internetowych na świecie. Jednym z jego wielu modułów jest mod_proxy, który umożliwia użytkownikom wykorzystanie Apache jako serwera proxy odwrotnego. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny z wykorzystaniem modułu mod_proxy.

Konfiguracja serwera Apache jako serwera proxy odwrotnego

Aby skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny, należy wprowadzić kilka zmian w pliku konfiguracyjnym Apache. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny:


# Włącz moduł proxy
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so

# Włącz moduł proxy_http
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

# Skonfiguruj serwer proxy odwrotny
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On

# Przekieruj ruch na serwer proxy odwrotny
ProxyPass / http://adres_serwera_docelowego/
ProxyPassReverse / http://adres_serwera_docelowego/

Powyższy kod wprowadza kilka zmian w pliku konfiguracyjnym Apache. Najważniejsze z nich to:

– Włączenie modułu proxy i proxy_http
– Wyłączenie opcji ProxyRequests
– Włączenie opcji ProxyPreserveHost
– Skonfigurowanie przekierowania ruchu na serwer proxy odwrotny za pomocą ProxyPass i ProxyPassReverse

Po wprowadzeniu powyższych zmian w pliku konfiguracyjnym Apache, serwer Apache będzie działał jako serwer proxy odwrotny. Wszystkie żądania kierowane na adres serwera Apache będą przekierowywane na adres serwera docelowego.

Zalety korzystania z serwera proxy odwrotnego

Korzystanie z serwera proxy odwrotnego ma wiele zalet. Oto niektóre z nich:

– Zwiększenie bezpieczeństwa – serwer proxy odwrotny może działać jako brama ochronna między klientami a serwerami docelowymi, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.
– Optymalizacja wydajności – serwer proxy odwrotny może działać jako cache, co pozwala na szybsze przetwarzanie żądań i zmniejszenie obciążenia serwerów docelowych.
– Kontrola dostępu – serwer proxy odwrotny może działać jako filtr, który blokuje niepożądane żądania i chroni serwery docelowe przed atakami.

Podsumowanie

Serwer HTTP Apache to potężne narzędzie, które można wykorzystać jako serwer proxy odwrotny. Dzięki modułowi mod_proxy można skonfigurować serwer Apache jako bramę ochronną, cache lub filtr. W tym artykule omówiliśmy, jak skonfigurować serwer Apache jako serwer proxy odwrotny z wykorzystaniem modułu mod_proxy. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta