Archive

Jak zainstalować i używać Dockera na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować i używać Dockera na Ubuntu 20.04

Czym jest Docker?

Docker to narzędzie do wirtualizacji kontenerowej, które pozwala na łatwe i szybkie tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami w izolowanych środowiskach. Dzięki temu można uniknąć problemów zależności między aplikacjami oraz zapewnić izolację i bezpieczeństwo.

Jak zainstalować Dockera na Ubuntu 20.04?

Krok 1: Aktualizacja systemu

Przed instalacją Dockera zaleca się wykonanie aktualizacji systemu Ubuntu 20.04. Można to zrobić za pomocą następującego polecenia w terminalu:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Krok 2: Instalacja Dockera

Aby zainstalować Dockera na Ubuntu 20.04, należy wykonać następujące kroki:

1. Dodaj klucz GPG Dockera:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

2. Dodaj repozytorium Dockera do źródeł APT:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

3. Zaktualizuj listę pakietów i zainstaluj Dockera:

sudo apt update
sudo apt install docker-ce

4. Sprawdź, czy Docker został poprawnie zainstalowany:

sudo docker run hello-world

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, powinieneś zobaczyć komunikat “Hello from Docker!”.

Jak używać Dockera na Ubuntu 20.04?

Po zainstalowaniu Dockera na Ubuntu 20.04 można zacząć korzystać z kontenerów. Oto kilka przykładowych poleceń:

– Uruchomienie kontenera z obrazem Ubuntu:

sudo docker run -it ubuntu

– Uruchomienie kontenera z określoną wersją obrazu Ubuntu:

sudo docker run -it ubuntu:20.04

– Wyświetlenie listy uruchomionych kontenerów:

sudo docker ps

– Wyświetlenie listy wszystkich kontenerów:

sudo docker ps -a

– Zatrzymanie kontenera:

sudo docker stop [nazwa lub ID kontenera]

– Usunięcie kontenera:

sudo docker rm [nazwa lub ID kontenera]

– Wyświetlenie listy pobranych obrazów:

sudo docker images

– Usunięcie obrazu:

sudo docker rmi [nazwa lub ID obrazu]

Podsumowanie

Docker to narzędzie, które umożliwia łatwe i szybkie tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami w izolowanych środowiskach. Dzięki temu można uniknąć problemów zależności między aplikacjami oraz zapewnić izolację i bezpieczeństwo. Instalacja Dockera na Ubuntu 20.04 jest prosta i wymaga wykonania kilku kroków. Po zainstalowaniu Dockera można zacząć korzystać z kontenerów, co pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie aplikacjami. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta